Processie in de oud-katholieke kerk te Den Haag, met waarschijnlijk priester Cornelius Henricus van Vlooten. Gesigneerd en gedateerd linksonder: Isaac Israels 1880(?) of 1881, Museum Catharijneconvent

Zondag 18 juni is het Sacramentsdag. In Gennep herleeft dan een oude traditie.  Voorafgegaan door Harmonie Unitas et Fidelitas, geëscorteerd door het Sint Martinusgilde en in aanwezigheid van de Roermondse Bisschop Frans Wiertz, trekt er die zondag een processie door de versierde straten in de kern van Gennep.

 

Al in het oude Rome kende men zgn. bid- en boeteprocessies, gericht op de bescherming van de stad of het welslagen van de oogst. In de 6de en 7de eeuw ontwikkelde zich nog een ander soort processie: de feestelijke rondgang met relieken van heiligen. De meest uitbundige processies ontstonden in de tijd van de barok, dus in de 17e eeuw. Rondom de tijd ook, waarin het Stadhuis van Gennep werd gebouwd.

Processies worden vaak beschouwd als van uitzonderlijk belang voor de plaatselijke cultuur. In de katholieke traditie is de belangrijkste processievorm de sacramentsprocessie welke gehouden wordt op of rond Sacramentsdag.  Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een zgn. monstrans (mooi versierde houder waarin de hostie wordt bewaard) door de priester plechtig rondgedragen onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig Sacrament wordt dan vaak enige tijd op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Bij de processies dragen misdienaars een flambeeuw (processielantaarn) ter flankering van het processiekruis en het Allerheiligste Sacrament. Andere gelovigen dragen vaandels met een afbeelding, symbool, logo of opschrift.

SACRAMENTSPROCESSIE

Zondag 18 juni 2017

10:00 uur  Intocht in St. Martinuskerk; aansluitend H. Mis

11:15 uur   Uittocht uit de kerk; aansluitend opstellen Sacramentsprocessie

11:25 uur  Vertrek Sacramentsprocessie (voor looproute: KLIK HIER)

11:50 uur  Aankomst bij rustaltaar op de Markt | korte ceremonie met gebed en zegen door Mgr. Wiertz

12:00 uur  Vertrek bij rustaltaar op de Markt

12:45 uur  Aankomst St. Martinuskerk | korte ceremonie, gebed en zegen (Mgr. Wiertz) | ontbinding Sacramentsprocessie

 

ORGANISATIE

Parochie Sint Martinus m.m.v. het Sint Martinusgilde, de harmonie Unitas et Fidelitas, diverse koren, het bisdom Roermond en de organisatie van 400 jaar Stadhuis

HET SINT MAARTENSGILDE en het einde van een eeuwenlange traditie

De iets oudere Gennepenaren zullen zich de jaarlijkse sacramentsprocessies goed herinneren. Maar al ruim 45 jaar geleden werd met deze traditie gebroken.

Net als vroeger zal het Sint Maartensgilde dit jaar weer een belangrijke rol in de processie spelen. Op de website van het schuttersgilde valt te lezen:  “De broeders van het Sint Martinusgilde zouden in de eerste plaats God moeten verheerlijken door hun grote ijver en eerbied jegens het Hoogwaardigst Sacrament, vooral als dit in plechtige processie door de stad Gennep wordt gedragen”.

Deze verplichting is door de gildebroeders altijd stipt nagekomen. Het baldakijn, eigendom van het gilde, werd door vier gildebroeders gedragen, terwijl het Allerheiligste geflankeerd werd door vier piekdragende gildebroeders. Vóór het Allerheiligste liepen de tamboers en de vendeliers en vlak erachter de gildekeizer, de schutterskoning en de overige gildebroeders. Tijdens de processie werd er door de vendeliers veelvuldig gevendeld en bij elk rsutaltaar werd het hoofdvaandel op de grond gelegd waarover de priester zich met de monstrans naar het rustaltaar begaf.
Nu er sinds het jaar 1970 geen sacramentsprocessie meer gehouden wordt beperkt het gilde-eerbetoon zich tot het in volledige formatie bijwonen van de hoogmis op sacramentszondag, tijdens welke viering het gebruikelijke gilde-eerbetoon wordt gebracht. Dit eerbetoon wordt ook gegeven bij de hoogmis op Sint Martinusdag, bij het huwelijk van een gildebroeder, bij de begrafenis van een gildebroeder en bij bijzondere gebeurtenissen, waarbij de aanwezigheid van het gilde gevraagd of vereist is.>