LEZING

woensdag 8 november 2017 om 20:00 uur | inloop vanaf 19:30 uur | Raadzaal Stadhuis Gennep

Vrij entree (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)

Spreker: Dhr. Paul van Peteghem

Thema: Prof. Dr. Martin Luther”, decaan van de Faculteit Theologie te Wittenberg en de Reformatie

In verband met de beperkte ruimte in de Raadzaal is reserveren per email naar m.leideritz@planet.nl noodzakelijk.

 

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een bijzonder en vooral historisch belangrijk jaar voor de gemeente Gennep. Behalve dat het 400-jarig bestaan van het markante stadhuis aan de Markt gedurende het hele jaar wordt herdacht met veel evenementen, lezingen en concerten, staat ook 500 jaar Reformatie volop in de belangstelling. De stichting Johannes Engelen heeft behalve een concert,  een expositie en een oecumenische dienst op 24 september jl. , een aantal lezingen op het programma staan.

De heer Paul van Peteghem zal op woensdag 8 november een lezing wijden aan ‘Dr. Martin Luther en de Reformatie’. Aan de hand van eigentijdse documenten wordt een tijdsbeeld gegeven, waardoor zijn leer en de door hem teweeggebrachte kentering in kerk en maatschappij duidelijker worden.

De heer Paul van Peteghem zegt over de lezing:

‘In de canon van Nederland komen noch Luther, noch Calvijn voor in de 50 vensters. Tijdens het leven van Luther zijn Adrianus VI, Erasmus en keizer Karel V in de Nederlandse canon de belangrijkste figuren uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Alhoewel Calvijn in Nederland belangrijker werd dan Luther, toch brak Luther de ban. 

Aan de hand van twintig beelden zal Van Peteghem uiteenzetten hoe Luther niet alleen de kerk, maar ook de politiek en de maatschappij zodanig hervormde dat we sindsdien over de Nieuwe Tijden in de wereldgeschiedenis spreken. 

We volgen Martin Luther vanaf zijn jeugd tot hij als student een verrassende keuze maakt. Als monnik in de orde van de Augustijnen werd hij één van de beste specialisten van zijn tijd op het gebied van bijbelkennis. Dat staat in schril contrast met zijn geestelijke en wereldlijke oversten. Daarom gaat de spreker wat dieper in op het feit dat Luther het verschil tussen theorie en praktijk scherper dan anderen aan de kaak stelde. 1520 wordt het jaar van de reformatorische geschriften.

Het feit dat in de Nederlanden de eerste martelaren voor de zaak van Luther sneuvelden brengt ons in het tweede deel van de lezing. Luther kreeg ook met tegenstanders in eigen kring te maken. Wel groeide zijn aanhang in Saksen, in het Heilige Roomse Rijk en daarbuiten. In de Rijksdagen stond zijn leer op het programma; de Boerenkrijg (1524/25) en zijn huwelijk met Katharina von Bora (6 kinderen) konden de vooruitgang van zijn leer niet remmen.

Hij vertaalt het Nieuwe Testament (1521) en het O.T. (1534), werkt aan de bouw van gemeenten van gelovigen, denkt aan visitaties om de zuiverheid van zijn leer te vrijwaren. Hij brengt tweemaal een catechismus uit. Met de Confessio Augustana of de Bekentenis van Augsburg (1530) staat zijn leer politiek op de kaart. Met het Schmalkaldisch Verbond zijn de protestanten een nieuwe macht in het Rijk. Als het Concilie van Trente het decretum over de justificatie (1547) vaststelt, is Luther al een jaar overleden. Met de Vrede van Augsburg (1555) is het Rijk verdeeld in twee kampen. Nu opent de “Gemeinsame Erklaerung der Rechtfertigungslehre” van 1999 nieuwe perspectieven.’

De spreker

Paul van Peteghem werd in 1946 te Gent geboren. Hij is Klassiek filoloog (1968), doctor in de Geschiedenis (1980) en doctor in de Rechtsgeleerdheid (2015). Hij publiceerde over tal van aspecten van de 16de eeuw en heeft het voordeel dat hij in vele landen van Europa origineel onderzoek deed. Voor de benadering van dr. Martin Luther heeft hij de belangrijkste steden en plaatsen in zijn geboortestreek bezocht en in Rome kennis genomen van tot dusver niet gebruikte informatie voor de Nederlandse geschiedenis. Bovendien volgde hij levenslang de wetenschap vanuit het perspectief van de Nederlanden.

De lezing wordt u aangeboden door de stichting Johannes Engelen